ادامه آزادی از ديدگاه قرآن

حدود روابط دختر و پسر از ديد گاه قرآن
پيام قرآن ، آزادى از هر قيد و بند و عبوديتى ، جز عبوديت خداوند متعال است قرآن ، نيازها و غرايز را به صورت قانونمند و معقول به روش هاى صحيح راهنمايى و با هر عاملى كه به كرامت انساني ضربه زند، مقابله كرده است . از جملهء غرايز طبيعى انسان ، خواستهء جنسى اوست .برخى ، با اين غريزه ، به افراط و بى بند و باري جنسى تن داده , عده اى راه تفريط و در دام رهبانيت مسيحى و هندويسم گرفتار شده اند. .قرآن براي نهادينه و قانونمند كردن اين رفتار جنسى ، با دستور ازدواج تحت شرايط و قوانين , روشى معتدل و معقول جهت هدايت اين غريزه ـ به راه صحيح و درست ـ ارايه كرده است ; بنابراين روابطى را براي اين تمايل پذيرفته كه بر اساس مسايل شرعى بوده و حدود الهى در آن رعايت شود، غير آن را حرام و ممنوع دانسته است . دختر و پسر جوان نيز وقتى مى توانند با همديگر روابط داشته باشند كه تحت شرايط و ضوابط شرعى و قانونى باشد; از اين رو از رابطه پنهاني ميان مرد و زن نامحرم [به خصوص جوان ] نهي مي كند ،
1. قرآن پس از برشمردن زناني كه ازدواج با آنها جايز است ، در ادامه مى فرمايد: و [ازدواج بازنان گفته شده جايز است . . . ] به شرط آن كه مهريه آنان را بدهيد; در حالى كه خود پاكدامن باشيد نه زناكار و نه آن كه زنان را دوست پنهانى خود بگيريد و هر كس در ايمان خود شك كند قطعا عملش تباه و در آخرت از زيان كاران است . ))
((. . . إذآ ءاتيتموهنّ أجورهن ّمحصنين غير مســفحين و لامتّخذى َّ أخدان و مَن يكفر بالايمــن فقد حبط عمله و هو فى الآخرة مِن الخــسرين » (مائده ، 5) كلمهء ((اخدان )) كه در آيه آمده ، جمع ((خدن )) و در اصل به معناى دوست و رفيق است ; امّا به طور معمولى به افرادى گفته مى شود كه با جنس مخالف خود ارتباط نامشروع و پنهانى برقرار مى سازند.
2. در جايى ديگر مى فرمايد: ((. . . با آنان [زنان ] قول و قرار پنهانى مگذاريد; مگر آنكه سخنى پسنديده بگوييد. . . ))(بقره ، 235)
3. خداوند متعال ، خطاب به همسران پيامبراكرم (ص ) مى فرمايد: ((. . . به گونه اى هوس انگيز سخن نگوييد كه بيماردلان [وشياطين ] در شما طمع كنند، و سخن شايسته بگوييد. )); (احزاب ، 32) , پس رابطه پنهانى ميان زن و مرد نامحرم حتى اگردر حد صحبت كردن باشد، بستري براى وسوسهء شياطين است
4. درنگاه كردن زن و مرد نامحرم به يكديگر سفارش به رعايت حيا و عفت و پاكدامنى ; ـ رعايت حفظ حجاب ,نشان ندادن زينت ها به نامحرم (آيهء 31 و 32 سورهء نور) توجه مردان و زنان را به اين نكات جلب مى كند و مى فرمايد: زن و مرد مؤمن بايد از نگاه به نامحرم بپرهيزند; يعنى از مشاهده تمام آنچه نگاه به آنها حرام است ، چشم برگيرند و بايد حيا، عفت و پاكدامنى خود را در همه ءزمينه ها حفظ كنند. به زنان مؤمن به خصوص مى فرمايد: حجاب خود را، حتى در مورد زينت ها، حفظ كنند، و مقنعهء خود را بر سينه ءخود افكنند [تا گردن و سينه با آن پوشانده شود].در آيه 20 سورهء مؤمن مى فرمايد: او [خداوند] از خيانت چشم ها آگاه است و از آنچه در سينه ها پنهان است خبر دارد. اين نگاه كردنبه نامحرم ممنوع شده است .1993ب ) در مورد راه رفتن مى فرمايد: زنان نبايد هنگام راه رفتن پاهاى خود را چنان به زمين بكوبند كه صداى خلخال هايشان بهگوش رسد. (نور، 32)اسلام اين قدر در مورد حفظ عفت عمومى حساس است و از عوامل ديگرى كه به آتش شهوت جوانان دامن مى زند، برحذرمى دارد.قرآن ، در اين خصوص قضيه دختر حضرت شعيب7 را نقل مى كند; آنگاه كه يكى از دختران شعيب به طرف موسى7 براى ابلاغپيام پدر آمد; او با نهايت حيا گام بر مى داشت . نتيجه اينكه زنان مسلمان نيز بايد در راه رفتن حيا داشته باشند. ابوالفتح رازى رواياتىرا آورده مبنى بر اينكه دختر شعيب براى راهنمايى از پيش رو حركت مى كرد و موسى از پشت سرش و چون باد به لباس دخترمى وزيد ممكن بود بدنش ديده شود و حيا و عفت موسى اجازه نمى داد چنين شود، به دختر گفت : من از جلو مى روم . بر سر دوراهى ها و چند راهى ها مرا راهنمايى كن . معلوم مى شود مردان هم بايد در راه رفتن حيا داشته باشند.1994ج ) سخن گفتن با نامحرم : قرآن در آيه 32 احزاب ، به زنان پيامبر9 سفارش مى كند كه : شما نبايد با نامحرم طورى سخنبگوييد كه بيماردلان در شما طمع كنند; بلكه به هنگام سخن گفتن ، جدى باشيد و به طور معمولى سخن بگوييد و همچون زنان كمشخصيت كه با تعبيرات تحريك كننده سخن مى گويند، نباشيد. شما بايد به صورت شايسته اى كه مورد رضاى خدا و پيامبر و توأم باحق و عدالت است ، حرف بزنيد زنان امت پيامبر هم به آن حضرت منسوب هستند و قطعاإ اين احكام شامل آنها نيز مى شود.1995ح ) زنان نبايد در معرض ديد مردان نامحرم قرار بگيرند: باز قرآن در مورد زنان پيامبر مى فرمايد: شما در خانه هاى خود بمانيد، وهمچون جاهليت نخستين ، در ميان جمعيت ظاهر نشويد و اندام و وسايل زينت خود را در معرض تماشاى ديگران قرار ندهيد. ايندستور قطعاإ خطاب به همهء زنان امت رسول الله است .1996تذكر: مطالب بسيار ظريف و دقيقى در خصوص اين سؤالِ پرسشگر محترم وجود دارد كه بايد در جاى خودش به طور مفصلبحث شود. آوردن اين چند مورد به عنوان نمونه بود. نا گفته نماند كه حفظ دستورها و حريم هاى الهى براى زن و مرد به جهت سالمماندن جامعهء اسلامى از هر گونه پليدى و گناه ، منافاتى با حضور زن و مرد در فعاليت هاى سياسى ، اجتماعى ، اقتصادى ، و. . . ندارد;همچون حضرت زهرا3.
5.
27.gif23.gifundefinedundefinedيامهدی

/ 0 نظر / 4 بازدید